ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Козельщинської районної ради

«20» травня 2019 року № 8

 


               Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
 

 

1. 

0100000

Козельщинська районна рада

  

(код) 

      (найменування головного розпорядника) 

2. 

0110000

Козельщинська районна рада

  

(код) 

      (найменування відповідального виконавця) 

3. 

0110150

0150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

  

(код) 

(КФКВК) 

                                                                          (найменування бюджетної програми) 


4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 920 400,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1 920 400,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 року № 254к/96ВР), Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010 року № 2456-VI), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 року № 2629-VIII, Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі» від 14.09.2002 року № 538-р, Наказ МФУ «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 02.08.2010 року № 805, наказу МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року  № 836, Рішення сесії Козельщинської районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік» від 28.12.2018 року (із змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1

Здійснення місцевого самоврядування територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ

 7. Мета бюджетної програми

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради

 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 9. Напрями використання бюджетних коштів


(грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього 

1

2

3

4

5

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

1 920 000

 

1 920 000

Усього

1 920 400

 

1 920 400

 
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 


11. Результативні показники бюджетної програми

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело

інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

- кількість штатних одиниць, всього

 в тому числі:

од.

Штатний розпис на 2019 рік

14

 

14

 

 

 

- посадових осіб, службовців

од.

Штатний розпис на 2019 рік

9

 

9

 

 

 

- обслуговуючого персоналу

од.

Штатний розпис на 2019 рік

5

 

5

 

 

1.2.

- площа адміністративних приміщень

кв. м

Рішення сесій районної ради

469,3

 

469,3

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

- кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

од.

Журнали реєстрації

950

 

950

 

 

2.2.

- кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг

од.

Журнали реєстрації

950

 

950

 

 

2.3.

- кількість підготовлених нормативно-правових актів

од.

Протоколи сесій, комісій, журнали реєстрації розпоряджень

270

 

270

 

 

2.4.

- кількість прийнятих нормативно-правових актів

од.

Протоколи сесій, комісій, журнали реєстрації розпоряджень

270

 

270

 

 

2.5.

- кількість проведених засідань, нарад, семінарів

од.

Протоколи засідань

20

 

20

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

- кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця

од.

Розрахунково (відношеннякількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб, службовців)

106

 

106

 

 

3.2.

- кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу, службовця

од.

Розрахунково (відношеннякількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб, службовців)

30

 

30

 

 

3.3.

- витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн.

Розрахунково (відношеннязапланованих обсягів бюджетних асигнувань до кількості штатних одиниць)

137 171

 

137 171

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

- відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальний кількості отриманих

%

Розрахунково (відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг до загальної кількості отриманих)

100

 

100

 

 

4.2.

- відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених

%

Розрахунково (відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості підготовлених)

100

 

100

 

Голова районної ради 

 

 

Ю.Б.Марченко

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО: 

 

  

Фінансове управління Козельщинської районної державної адміністрації

Начальник фінансового управління Козельщинської районної державної адміністрації

 

А.М.Сокологорська

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

«20» травня 2019 року
М. П.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Козельщинської районної ради

11 лютого 2019 року № 4

і наказ фінансового управління Козельщинської районної державної адміністрації

11 лютого 2019 року № 3

 


                   Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 
 

1. 

0100000

Козельщинська районна рада

  

(КТПКВК МБ) 

      (найменування головного розпорядника) 

2. 

0110000

Козельщинська районна рада

  

(КТПКВК МБ) 

      (найменування відповідального виконавця) 

3. 

0110150

0150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

  

(КТПКВК МБ) 

(КТФКВК) 

                                                                          (найменування бюджетної програми) 


4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 920 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1 920 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 Конституція України (Закон від 28.06.1996 року № 254к/96ВР), Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010 року № 2456-VI), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 року № 2629-VIII, Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі» від 14.09.2002 року № 538-р, Наказ МФУ «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 02.08.2010 року № 805, наказу МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року  № 836, Рішення сесії Козельщинської районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік» від 28.12.2018 року.

6. Мета бюджетної програми:


Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради.

 
7. Завдання бюджетної програми:


№ з/п

Завдання

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього 

1

2

3

4

5

6

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

1 920 000

 

 

1 920 000

Усього

1 920 000

 

 

1 920 000

 

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:
 

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело

інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

- кількість штатних одиниць, всього

 в тому числі:

од.

Штатний розпис на 2019 рік

14

 

14

 

 

 

- посадових осіб, службовців

од.

Штатний розпис на 2019 рік

9

 

9

 

 

 

- обслуговуючого персоналу

од.

Штатний розпис на 2019 рік

5

 

5

 

 

1.2.

- площа адміністративних приміщень

кв. м

Рішення сесій районної ради

469,3

 

469,3

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

- кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

од.

Журнали реєстрації

950

 

950

 

 

2.2.

- кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг

од.

Журнали реєстрації

950

 

950

 

 

2.3.

- кількість підготовлених нормативно-правових актів

од.

Протоколи сесій, комісій, журнали реєстрації розпоряджень

270

 

270

 

 

2.4.

- кількість прийнятих нормативно-правових актів

од.

Протоколи сесій, комісій, журнали реєстрації розпоряджень

270

 

270

 

 

2.5.

- кількість проведених засідань, нарад, семінарів

од.

Протоколи засідань

20

 

20

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

- кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця

од.

Розрахунково (відношеннякількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб, службовців)

106

 

106

 

 

3.2.

- кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу, службовця

од.

Розрахунково (відношеннякількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб, службовців)

30

 

30

 

 

3.3.

- витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн.

Розрахунково (відношеннязапланованих обсягів бюджетних асигнувань до кількості штатних одиниць)

137 143

 

137 143

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

- відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальний кількості отриманих

%

Розрахунково (відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг до загальної кількості отриманих)

100

 

100

 

 

4.2.

- відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених

%

Розрахунково (відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості підготовлених)

100

 

100

 

 

Голова районної ради 

 

 

Ю.Б.Марченко

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО: 

 

  

Виконувач обов’язків начальника фінансового управління Козельщинської районної державної адміністрації

 

А.М.Сокологорська

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

{Форма в редакції Наказу Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018}

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Розпорядження голови Козельщинської районної ради

11 лютого 2019 року № 4

і наказ фінансового управління Козельщинської районної державної адміністрації

11 лютого 2019 року № 3

 Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 
 

1. 

0100000

Козельщинська районна рада

  

(КТПКВК МБ) 

      (найменування головного розпорядника) 

2. 

0110000

Козельщинська районна рада

  

(КТПКВК МБ) 

      (найменування відповідального виконавця) 

3. 

0110180

 

Інша діяльність у сфері державного управління

  

(КТПКВК МБ) 

(КТФКВК) 

                                                                          (найменування бюджетної програми) 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 227 650,00 гривень, у тому числі загального фонду – 227 650,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 Конституція України (Закон від 28.06.1996 року № 254к/96ВР), Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010 року № 2456-VI), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР, Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24.12.1993 року № 3814-XII, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 року № 2629-VIII, Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі» від 14.09.2002 року № 538-р, Наказ МФУ «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 02.08.2010 року № 805, Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року  № 836, Рішення сесії Козельщинської районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік» від 28.12.2018 року.

 6. Мета бюджетної програми:

1. Забезпечення збирання, зберігання архівних документів та здійснення управління архівною справою і діловодством.

2. Створення належних умов для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування у Козельщинському районі, підвищення ефективності їхньої роботи.

  

7. Завдання бюджетної програми:

 
№ з/п

Завдання

1

Забезпечення збирання, зберігання архівних документів та організація використання їхньої інформації для виконання соціально-правових запитів громадян, зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи

2

Розвиток активності територіальних громад сіл і селищ району, організація громадських заходів, забезпечення майнових засад місцевого самоврядування ,створення належних умов для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування у Козельщинському районі, підвищення ефективності їхньої роботи

 
8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього 

1

2

3

4

5

6

1

Забезпечення збирання, зберігання архівних документів та організація використання їхньої інформації для виконання соціально-правових запитів громадян, зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи

222 650

 

 

222 650

2

Створення належних умов для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування у Козельщинському районі, підвищення ефективності їхньої роботи

5 000

 

 

5 000

Усього

227 650

 

 

227 650

 

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 
10. Результативні показники бюджетної програми:

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело

інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

3

4

5

6

 

 

 

Завдання 1

«Забезпечення збирання, зберігання архівних документів та організація використання їхньої інформації для виконання соціально-правових запитів громадян, зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи»

 

 

 

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

1.1.

- кількість штатних одиниць, всього

 в тому числі:

од.

Штатний розпис на 2019 рік

1,75

 

1,75

1.2.

- посадових осіб

од.

Штатний розпис на 2019 рік

1,75

 

1,75

1.3.

- площа адміністративних приміщень

кв. м

Договір оренди нерухомого, індивідуально визначеного, майна

95,9

 

95,9

2

продукту

 

 

 

 

 

2.1.

- кількість отриманих звернень, заяв

од.

План роботи на 2019 рік

300

 

300

2.2.

- кількість прийнятих документів на зберігання

од.

План роботи на 2019 рік

550

 

550

3

ефективності

 

 

 

 

 

3.1.

- кількість виконаних звернень, заяв одну посадову особу

од.

Розрахунково (відношеннякількості отриманих звернень, заяв до кількості посадових осіб)

171

 

171

3.2.

- кількість прийнятих документів на зберігання на одну посадову особу

од.

Розрахунково (відношеннякількості прийнятих документів на зберігання до кількості посадових осіб)

314

 

314

3.3.

- витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн.

Розрахунково (відношеннязапланованих обсягів бюджетних асигнувань до кількості штатних одиниць)

127 229

 

127 229

3.4.

- витрати на утримання 1 кв. м адміністративних приміщень

грн.

Розрахунково (відношеннязапланованих обсягів бюджетних асигнувань до площі адміністративних приміщень)

2 322

 

2 322

4

якості

 

 

 

 

 

4.1.

- відсоток вчасно виконаних звернень, заяв

%

Розрахунково (відсоток до плану)

100

 

100

4.2.

- відсоток прийнятих документів на зберігання

%

Розрахунково (відсоток до плану)

100

 

100

 

Завдання 2

«Розвиток активності територіальних громад сіл і селищ району, організація громадських заходів, забезпечення майнових засад місцевого самоврядування ,створення належних умов для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування у Козельщинському районі, підвищення ефективності їхньої роботи»

 

 

 

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

1.1.

- обсяг видатків, що спрямовуються на участь в урочистих заходів з нагоди загальнодержавних свят, пам’ятних дат

грн.

Розрахунок на 2019 рік

1 000

 

1 000

1.2.

- обсяг видатків для висвітлення у засобах масової інформації діяльності депутатів та оприлюднення матеріалів, наданих районною радою

грн.

Розрахунок на 2019 рік

3 000

 

3 000

1.3.

- обсяг видатків, що спрямовуються для відзначення осіб, установ, підприємств, організацій грамотами, дипломами, подяками, вітальними листівками, іншими заохоченнями з нагоди професійних, державних свят, пам’ятних дат

грн.

Розрахунок на 2019 рік

1 000

 

1 000

2

продукту

 

 

 

 

 

2.1.

- кількість урочистих заходів з нагоди загальнодержавних свят, пам’ятних дат у яких прийнято участь

од.

План роботи на 2019 рік

5

 

5

2.2.

- кількість публікацій у засобах масової інформації де висвітлена діяльності депутатів та оприлюднені матеріали, надані районною радою

од.

План роботи на 2019 рік

8

 

8

2.3.

- кількість осіб, установ, підприємств, організацій, відзначених грамотами, дипломами, подяками, вітальними листівками, іншими заохоченнями з нагоди професійних, державних свят, пам’ятних дат

од.

План роботи на 2019 рік

40

 

40

3

ефективності

 

 

 

 

 

3.1.

- середній обсяг витрат на участь в одному урочистому заході

грн.

Розрахунково (відношення обсягу видатків на участь у заходах до кількості заходів)

200

 

200

3.2.

- середній обсяг витрат на одну публікацію

грн.

Розрахунково (відношення обсягу видатків на публікацію до кількості публікацій)

375

 

375

3.3.

- середній обсяг витрат на відзначення однієї особи, установи, підприємства, організації

грн.

Розрахунково (відношення обсягу видатків на відзначення до кількості відзначених)

25

 

25

4

якості

 

 

 

 

 

4.1.

- відсоток урочистих заходів з нагоди загальнодержавних свят, пам’ятних дат у яких прийнято участь

%

Розрахунково (відсоток до плану)

100

 

100

4.2.

- відсоток публікацій у засобах масової інформації де висвітлена діяльності депутатів та оприлюднені матеріали, надані районною радою

%

Розрахунково (відсоток до плану)

100

 

100

4.3.

- відсоток осіб, установ, підприємств, організацій, відзначених грамотами, дипломами, подяками, вітальними листівками, іншими заохоченнями з нагоди професійних, державних свят, пам’ятних дат

%

Розрахунково (відсоток до плану)

100

 

100

 

 

 

Голова районної ради 

 

 

Ю.Б.Марченко

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО: 

 

  

Виконувач обов’язків начальника фінансового управління Козельщинської районної державної адміністрації

 

А.М.Сокологорська

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

  

{Форма в редакції Наказу Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018}