ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Козельщинської районної ради

« 03 » лютого 2020 року № 1

 
 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

 

 

1.

0110150

Козельщинська районна рада

21052581

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2.

0110150

Козельщинська районна рада

21052581

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3.

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

5322000000

  

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)


4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 891 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1 891 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

Конституція України (Закон від 28.06.1996 року № 254к/96ВР), Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010 року № 2456-VI), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР, Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 року № 294-IХ, Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі» від 14.09.2002 року № 538-р, Наказ МФУ «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 02.08.2010 року № 805, наказу МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року  № 836, Рішення сесії Козельщинської районної ради «Про районний бюджет на 2020 рік» від 24.12.2019 року

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

№ з/п

Ціль державної політики

1

Здійснення місцевого самоврядування територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ

 

 

7. Мета бюджетної програми

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього 

1

2

3

4

5

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

1 891 000

 

1 891 000

Усього

1 891 000

 

1 891 000

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело

інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

- кількість штатних одиниць, всього

 в тому числі:

од.

Штатний розпис на 2020 рік

14

 

14

 

 

 

- посадових осіб, службовців

од.

Штатний розпис на 2020 рік

9

 

9

 

 

 

- обслуговуючого персоналу

од.

Штатний розпис на 2020 рік

5

 

5

 

 

1.2.

- площа адміністративних приміщень

кв. м

Рішення сесій районної ради

446,7

 

446,7

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

- кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

од.

Журнали реєстрації

700

 

700

 

 

2.2.

- кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг

од.

Журнали реєстрації

700

 

700

 

 

2.3.

- кількість підготовлених нормативно-правових актів

од.

Протоколи сесій, комісій, журнали реєстрації розпоряджень

120

 

120

 

 

2.4.

- кількість прийнятих нормативно-правових актів

од.

Протоколи сесій, комісій, журнали реєстрації розпоряджень

120

 

120

 

 

2.5.

- кількість проведених засідань, нарад, семінарів

од.

Протоколи засідань

15

 

15

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

- кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця

од.

Розрахунково (відношеннякількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб, службовців)

78

 

78

 

 

3.2.

- кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу, службовця

од.

Розрахунково (відношеннякількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб, службовців)

13

 

13

 

 

3.3.

- витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн.

Розрахунково (відношеннязапланованих обсягів бюджетних асигнувань до кількості штатних одиниць)

135 071

 

135 071

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

- відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальний кількості отриманих

%

Розрахунково (відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг до загальної кількості отриманих)

100

 

100

 

 

4.2.

- відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених

%

Розрахунково (відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості підготовлених)

100

 

100

 

Голова районної ради 

 

 

Ю.Б.Марченко

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО: 

 

  

Фінансове управління Козельщинської районної державної адміністрації

Начальник фінансового управління Козельщинської районної державної адміністрації

 

А.М.Сокологорська

 

(підпис)

 

(ініціали/ініціал, прізвище)

« 27 » січня 2020 року

М. П.