Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету на 2019 рік

 

 

1. 

0100000

                                                     Козельщинська районна рада

  

(код) 

                                                                                                       (найменування головного розпорядника) 

2. 

0110000

                                                      Козельщинська районна рада

  

(код) 

                                                                                                      (найменування відповідального виконавця) 

3. 

0110150

0150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

  

(код) 

(КТФКВК) 

                                                                        (найменування бюджетної програми) 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

 

№ з/п

Ціль державної політики

1

Здійснення місцевого самоврядування територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ

 

5. Мета бюджетної програми

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради

 

6. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

 з/п

Напрями використання
бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті

бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

усього

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

усього

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

1 939 400

0

1 939 400

1 921 269

0

1 921 269

18 131

0

18 131

 

Усього

1 939 400

0

1 939 400

1 921 269

0

1 921 269

18 131

0

18 131

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Касові видатки менші, ніж затверджено у паспорті, в зв’язку  раціональним використанням бюджетних коштів.

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривеньз/п

Найменування місцевої/

регіональної програми

Затверджено у паспорті

бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

усього

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

усього

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

№ з/п

Показни-ки

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті

бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

усього

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

усього

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

- кількість штатних одиниць, всього

в тому числі:

од.

Штатний розпис на 2019 рік

14

0

14

11,5

0

11,5

-2,5

0

-2,5

 

- посадових осіб, службовців

од.

Штатний розпис на 2019 рік

9

0

9

7

0

7

-2

0

-2

 

- обслугову-ючого персоналу

од.

Штатний розпис на 2019 рік

5

0

5

4,5

0

4,5

-0,5

0

-0,5

1.2.

- площа адміністративних приміщень

кв. м

Рішення сесії районної ради

469,3

0

469,3

469,3

0

469,3

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фактична кількість штатних працівників менша затвердженої на 2,5 одиниць за рахунок наявності вакансій.

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

- кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

од.

Журнали реєстрації

950

0

950

726

0

726

-224

0

-224

2.2.

- кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг

од.

Журнали реєстрації

950

0

950

726

0

726

-224

0

-224

2.3.

- кількість підготовле-них нормативно-правових актів

од.

Протоколи сесій, комісій, журнали реєстрації розпоряджень

270

0

270

165

0

165

-105

0

-105

2.4.

- кількість прийнятих нормативно-правових актів

од.

Протоколи сесій, комісій, журнали реєстрації розпоряджень

270

0

270

165

0

165

-105

0

-105

2.5.

- кількість проведених засідань, нарад, семінарів

од.

Протоколи засідань

20

0

20

22

0

22

2

0

2

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кількість отриманих та виконаних листів, звернень, заяв, скарг менша на 224 одиниці, ніж затверджено в паспорті, через зменшення надходження листів, звернень, заяв та скарг.

Кількість підготовлених та кількість прийнятих нормативно-правових актів менша, ніж фактично затверджено паспортом на 105 одиниць, в зв’язку із зменшенням кількості поданих розробниками проектів рішень та прийняття нормативно-правових актів в складі комплексних програм, а не окремими документами.

Кількість проведених засідань, нарад, семінарів більша запланованого на 2 одиниці, через потребу у обговоренні та вирішення актуальних питань.

3

ефектив-ності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

- кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця

од.

Розрахунково (відношеннякількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб, службовців)

106

0

106

104

0

104

-2

0

-2

3.2.

- кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу, службовця

од.

Розрахунково (відношеннякількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб, службовців)

30

0

30

24

0

24

-6

0

-6

3.3.

- витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн.

Розрахунково (відношеннязапланованих обсягів бюджетних асигнувань до кількості штатних одиниць)

138 529

0

138 539

167 067

0

167 067

28 528

0

28 528

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця менша, ніж заплановано на 2 одиниці в зв’язку із меншою, ніж затверджено, кількість посадових осіб, службовців, які опрацьовують листи, звернення, заяви та скарги та зменшенням надходження кореспонденції.

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу, службовця менша, ніж заплановано на 6 одиниць, в зв’язку із меншою, ніж затверджено, кількість прийнятих нормативно-правових актів через зменшенням кількості поданих проектів рішень розробниками та прийняття нормативно-правових актів в складі комплексних програм, а не окремими документами.

 Витрати на утримання однієї штатної одиниці більші планових на 28 528 грн., через наявність вакантних посад.

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

- відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальний кількості отриманих

%

Розрахунково (відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг до загальної кількості отриманих)

 

100

0

100

100

0

100

0

0

0

4.2.

- відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовле-них

%

Розрахунково (відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості підготовлених)

100

0

100

61

0

61

-39

0

-39

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кількість прийнятих нормативно-правових актів менша підготовлених на 39% через зменшенням кількості поданих проектів рішень розробниками та прийняття нормативно-правових актів в складі комплексних програм, а не окремими документами.

Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» запроваджена для забезпечення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності районної ради під час виконання наданих законодавством повноважень: забезпечення підготовки та проведення сесій, пленарних засідань, засідань постійних комісій районної ради, на яких вирішуватимуться питання місцевого значення в межах Конституції і законів України, розгляд листів, звернень, заяв та скарг.

Станом на 01.01 2020 року касові видатки менші, ніж затверджено паспортом, в зв’язку з раціональним та економним витрачанням бюджетних коштів. Недовиконання чи перевиконання інших результативних показників діяльності, передбачені паспортом бюджетної програми на 2019 рік, зумовлені об’єктивними причинами. Загалом мета та цілі програми досягнуті.

____________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

 

 

Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів


______________________
(підпис)

 

_________Ю.Б.Марченко_________
(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

 

 

 

______________________
(підпис)

 

 

 

 

_________А.В.Клімошенко_________
(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету за 2019 рік


 


 

1. 

0100000

                                                  Козельщинська районна рада

  

(код) 

                                                                                                    (найменування головного розпорядника) 

2. 

0110000

                                                  Козельщинська районна рада

  

(код) 

                                                                                                      (найменування відповідального виконавця) 

3. 

0110180

0180

                        Інша діяльність у сфері державного управління

  

(код) 

(КТФКВК) 

                                                                     (найменування бюджетної програми) 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

 

№ з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення умов для зберігання, примноження та використання архівного фонду, сприяння розвитку архівної справи і ведення діловодства

2

Здійснення місцевого самоврядування територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ

5. Мета бюджетної програми

 

1. Забезпечення збирання, зберігання архівних документів та здійснення управління архівною справою і діловодством.

2. Створення належних умов для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування у Козельщинському районі, підвищення ефективності їхньої роботи.

 

6. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення збирання, зберігання архівних документів та організація використання їхньої інформації для виконання соціально-правових запитів громадян, зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи

2

Розвиток активності територіальних громад сіл і селищ району, організація громадських заходів, забезпечення майнових засад місцевого самоврядування ,створення належних умов для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування у Козельщинському районі, підвищення ефективності їхньої роботи

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

 з/п

Напрями використання
бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті

бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

усього

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

усього

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Забезпечення збирання, зберігання архівних документів та організація використання їхньої інформації для виконання соціально-правових запитів громадян, зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи

222 650

0

222 650

218 954

0

218 954

-3 696

0

-3 696

2

Створення належних умов для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування у Козельщинському районі, підвищення ефективності їхньої роботи

5 000

0

5 000

3 830

0

3 830

-1 170

0

-1 170

 

Усього

227 650

0

227 650

222 784

0

222 784

-4 866

0

-4 866

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Касові видатки менші, ніж затверджено у паспорті, в зв’язку  раціональним використанням бюджетних коштів.

 

 

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

гривеньз/п

Найменування місцевої/

регіональної програми

Затверджено у паспорті

бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

усього

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

усього

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

№ з/п

Показники

Оди-ниця ви-міру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті

бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Забезпечення збирання, зберігання архівних документів та організація використання їхньої інформації для виконання соціально-правових запитів громадян, зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

-кількість штатних одиниць, всього

в тому числі:

од.

Штатний розпис на 2019 рік

1,75

0

1,75

1,75

0

1,75

0

0

0

 

-посадових осіб

од.

Штатний розпис на 2019 рік

1,75

0

1,75

1,5

0

1,75

0

0

0

1.2.

- площа адміністративних приміщень

кв. м

Договір оренди нерухомого, індивідуально визначеного, майна

95,9

0

95,9

95,9

0

95,9

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

- кількість отриманих звернень, заяв

од.

План роботи на 2019 рік

300

0

300

417

0

417

+ 117

0

+ 117

2.2.

- кількість прийнятих документів на зберігання

од.

План роботи на 2019 рік

550

0

550

566

0

566

+ 16

0

+ 16

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість отриманих звернень, заяв більша на 117 одиниць, ніж заплановано, через збільшення надходження кореспонденції. Збільшення кількісті прийнятих документів на зберігання в порівнянні із запланованою на 16 одиниць пояснюється тим, що окрім запланованих підприємств подали документи на зберігання інші організації.

3

ефек-тивності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

- кількість виконаних звернень, заяв на одну посадову особу

од.

Розрахунково (відношеннякількості отриманих звернень, заяв до кількості посадових осіб)

171

0

171

238

0

238

+ 67

0

+ 67

3.2.

- кількість прийнятих документів на зберігання на одну посадову особу

од.

Розрахунково (відношеннякількості прийнятих документів на зберігання до кількості посадових осіб)

314

0

314

323

0

323

+ 9

0

+ 9

3.3.

- витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн.

Розрахунково (відношеннязапланованих обсягів бюджетних асигнувань до кількості штатних одиниць)

127 229

0

127 229

125 117

0

125 117

- 2 112

0

- 2 112

3.4.

- витрати на утримання 1 кв. м адміністративних приміщень

грн.

Розрахунково (відношеннязапланованих обсягів бюджетних асигнувань до площі адміністра-тивних приміщень)

2 322

0

2 322

2 283

0

2 283

- 39

0

- 39

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість виконаних звернень, заяв на одну посадову особу, більша ніж заплановано на 67 одиниць, через збільшення надходження кореспонденції. Кількість прийнятих документів на зберігання на одну посадову особу більша, ніж заплановано на 9 одиниць, через те, що окрім запланованих підприємств подали документи на зберігання інші організації. Витрати на утримання однієї штатної одиниці та 1 кв. м адміністративних приміщень менші планових на 2 112 грн. та на 39 грн. відповідно, в зв’язку раціональним використанням бюджетних коштів.

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

- відсоток виконаних звернень, заяв

%

Розрахунково (відсоток до плану)

100

0

100

139

0

139

+ 39

0

+ 39

4.2.

- відсоток прийнятих документів на зберігання

%

Розрахунково (відсоток до плану)

100

0

100

103

0

103

+ 3

0

+ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення від планових показників пояснюється збільшенням кількість прийнятих звернень і заяв та збільшенням кількості прийнятих документів на зберігання.

 

Розвиток активності територіальних громад сіл і селищ району, організація громадських заходів, забезпечення майнових засад місцевого самоврядування ,створення належних умов для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування у Козельщинському районі, підвищення ефективності їхньої роботи

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

- обсяг видатків, що спрямовуються на участь в урочистих заходах з нагоди загально-державних свят, пам’ятних дат

грн.

Розрахунок на 2019 рік

1 000

0

1 000

1 000

0

1 000

0

0

0

1.2.

- обсяг видатків для висвітлення у засобах масової інформації діяльності депутатів та оприлюднення матеріалів, наданих районною радою

грн.

Розрахунок на 2019 рік

3 000

0

3 000

1 830

0

1 830

- 1170

0

- 1170

1.3.

- обсяг видатків, що спрямовуються для відзначення осіб, установ, підприємств, організацій грамотами, дипломами, подяками, вітальними листівками, іншими заохочення-ми з нагоди професійних, державних свят, пам’ятних дат

грн.

Розрахунок на 2019 рік

1 000

0

1 000

1 000

0

1 000

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Обсяг видатків для висвітлення діяльності районної ради менший запланованого на 1 170 грн., в зв’язку з друком матеріалів меншого обсягу та на сторінках з меншою ціною за 1 см2, а також в зв’язку з використанням для публікації матеріалів інтернет ресурсів.

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

- кількість урочистих заходів з нагоди загальнодержавних свят, пам’ятних дат, у яких прийнято участь

од.

План роботи на 2019 рік

5

0

5

5

0

5

0

0

0

2.2.

- кількість публікацій у засобах масової інформації, де висвітлена діяльності депутатів та оприлюднені матеріали, надані районною радою

од.

План роботи на 2019 рік

8

0

8

8

0

8

0

0

0

2.3.

- кількість осіб, установ, підприємств, організацій, відзначених грамотами, дипломами, подяками, вітальними листівками, іншими заохочення-ми з нагоди професійних, державних свят, пам’ятних дат

од.

План роботи на 2019 рік

40

0

40

40

0

40

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

3

ефек-тивності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

- середній обсяг витрат на участь в одному урочистому заході

грн.

Розрахунково (відношення обсягу видатків на участь у заходах до кількості заходів)

200

0

200

0

0

0

0

0

0

3.2.

- середній обсяг витрат на одну публікацію

грн.

Розрахунково (відношення обсягу видатків на публікацію до кількості публікацій)

375

0

375

229

0

229

- 146

0

- 146

3.3.

- середній обсяг витрат на відзначення однієї особи, установи, підприємства, організації

грн.

Розрахунково (відношення обсягу видатків на відзначення до кількості відзначених)

25

0

25

0

0

0

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середній обсяг витрат на одну публікацію менший запланованого на 146 грн., в зв’язку з друком матеріалів меншого обсягу та на сторінках з меншою ціною за 1 см2.

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

- відсоток урочистих заходів з нагоди загальнодержавних свят, пам’ятних дат, у яких прийнято участь

%

Розрахунково (відсоток до плану)

100

0

100

100

0

100

0

0

0

4.2.

- відсоток публікацій у засобах масової інформації, де висвітлена діяльності депутатів та оприлюднені матеріали, надані районною радою

%

Розрахунково (відсоток до плану)

100

0

100

100

0

100

0

0

0

4.3.

- відсоток осіб, установ, підприємств, організацій, відзначених грамотами, дипломами, подяками, вітальними листівками, іншими заохочення-ми з нагоди професійних, державних свят, пам’ятних дат

%

Розрахунково (відсоток до плану)

100

0

100

100

0

100

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма «Інша діяльність у сфері державного управління» покликана забезпечити збирання, зберігання архівних документів та організацію використання їхньої інформації для виконання соціально-правових запитів громадян, зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи та створення належних умов для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування у Козельщинському районі, підвищення ефективності їхньої роботи.

Станом на 01.01 2020 року касові видатки менші, ніж затверджено паспортом, в зв’язку з раціональним та економним витрачанням бюджетних коштів. Недовиконання чи перевиконання інших результативних показників діяльності, передбачені паспортом бюджетної програми на 2019 рік, зумовлені об’єктивними причинами. Загалом мета та цілі програми досягнуті.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

 

Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів


 

______________________
(підпис)

 

 

_________Ю.Б.Марченко_________
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

 

______________________
(підпис)

 

 

_________А.В.Клімошенко_________
(ініціали/ініціал, прізвище)