Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908)

 

 

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету за 2018 рік

 

 

1. 

0100000

Козельщинська районна рада

  

(КТПКВК МБ) 

      (найменування головного розпорядника) 

2. 

0110000

Козельщинська районна рада

  

(КТПКВК МБ) 

      (найменування відповідального виконавця) 

3. 

0110150

0150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

  

(КТПКВК МБ) 

(КТФКВК) 

                                                                          (найменування бюджетної програми) 

 

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

 

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 818 657

0

1 818 657

1 812 373

0

1 812 373

- 6 284

0

- 6 284

 

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

 з/п

Напрями використання
бюджетних коштів

Затверджено у паспорті

бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

1 818 657

0

1 818 657

1 812 373

0

1 812 373

- 6 284

0

- 6 284

 

Усього

1 818 657

0

1 818 657

1 812 373

0

1 812 373

- 6 284

0

- 6 284

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Раціональне використання бюджетних коштів.

 

6. Видатки ( надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/

регіональної програми

Затверджено у паспорті

бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

Показни-ки

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті

бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)

Відхилення

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

- кількість штатних одиниць, всього

в тому числі:

од.

Штатний розпис на 2018 рік

18

0

18

12,5

0

12,5

-5,5

0

-5,5

 

- посадових осіб, службовців

од.

Штатний розпис на 2018 рік

10

0

10

8

0

8

-2

0

-2

 

- обслугову-ючого персоналу

од.

Штатний розпис на 2018 рік

8

0

8

4,5

0

4,5

-3,5

0

-3,5

1.2.

- площа адміністративних приміщень

кв. м

Рішення сесії районної ради

469,3

0

469,3

469,3

0

469,3

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактична кількість штатних працівників менша затвердженої на 5,5 одиниць за рахунок наявності вакансій на початок року та вивільнення працівників продовж звітного періоду.

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

- кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

од.

Журнали реєстрації

810

0

810

812

0

812

2

0

2

2.2.

- кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг

од.

Журнали реєстрації

810

0

810

812

0

812

2

0

2

2.3.

- кількість підготовле-них нормативно-правових актів

од.

Протоколи сесій, комісій, журнали реєстрації розпоряджень

260

0

260

260

0

260

0

0

0

2.4.

- кількість прийнятих нормативно-правових актів

од.

Протоколи сесій, комісій, журнали реєстрації розпоряджень

260

0

260

234

0

234

-26

0

-26

2.5.

- кількість проведених засідань, нарад, семінарів

од.

Протоколи засідань

25

0

25

25

0

25

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість отриманих та виконаних листів, звернень, заяв, скарг більша на 2 одиниці, ніж затверджено в паспорті, через збільшення надходження кореспонденції.

Кількість прийнятих нормативно-правових актів менша, ніж кількість підготовлених на 26 одиниць, через повернення цих документів на доопрацювання.

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

- кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця

од.

Розрахунково (відношеннякількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб, службовців)

81

0

81

102

0

102

21

0

21

3.2.

- кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу, службовця

од.

Розрахунково (відношеннякількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб, службовців)

26

0

26

29

0

29

3

0

3

3.3.

- витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн.

Розрахунково (відношеннязапланованих обсягів бюджетних асигнувань до кількості штатних одиниць)

101 037

0

101 037

144 990

0

144 990

43 953

0

43 953

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця більша, ніж заплановано на 21 одиницю, в зв’язку із меншою, ніж затверджено, кількість посадових осіб, які опрацьовують листи, звернення, заяви та скарги та збільшенням надходження кореспонденції.

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу, службовця більша, ніж заплановано на 3 одиниці, в зв’язку із меншою, ніж затверджено, кількість посадових осіб, які проводять підготовку нормативно-правових актів.

 Витрати на утримання однієї штатної одиниці більші планових на 43 953 грн., через наявність вакантних посад.

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

- відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальний кількості отриманих

%

Розрахунково (відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг до загальної кількості отриманих)

 

100

0

100

100

0

100

0

0

0

4.2.

- відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених

%

Розрахунково (відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості підготовлених)

100

0

100

90

0

90

-10

0

-10

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість прийнятих нормативно-правових актів менша підготовлених на 10% через повернення цих документів на доопрацювання.

Бюджетна програма «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» запроваджена для забезпечення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності районної ради під час виконання наданих законодавством повноважень: забезпечення підготовки та проведення сесій, пленарних засідань, засідань постійних комісій районної ради, на яких вирішуватимуться питання місцевого значення в межах Конституції і законів України, розгляд листів, звернень, заяв та скарг.

Станом на 01.01 2019 року касові видатки менші затверджених паспортом в зв’язку з раціональним та економним витрачанням бюджетних коштів. Всі результативні показники діяльності передбачені паспортом бюджетної програми на 2018 рік виконані.

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів                                                                                                   __________                        Ю.Б.Марченко
                                                                                                                                       (підпис)                   (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів                                                                           __________                     А.В.Клімошенко
                                                                                                                                     (підпис)                     (ініціали та прізвище)           

 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908)

 

 

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету за 2018 рік


 


 

1. 

0100000

Козельщинська районна рада

  

(КПКВК МБ) 

      (найменування головного розпорядника) 

2. 

0110000

Козельщинська районна рада

  

(КПКВК МБ) 

      (найменування відповідального виконавця) 

3. 

0110180

0180

                        Інша діяльність у сфері державного управління

  

(КПКВК МБ) 

(КТФКВК) 

                                                                          (найменування бюджетної програми) 

 

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

 

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

183 910

0

183 910

181 182

0

181 182

- 2 728

0

- 2 728

 

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

 з/п

Напрями використання
бюджетних коштів

Затверджено у паспорті

бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Забезпечення збирання, зберігання архівних документів та організація використання їхньої інформації для виконання соціально-правових запитів громадян, зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи

180 100

0

180 100

177 377

0

177 377

- 2 723

0

- 2 723

2

Створення належних умов для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування у Козельщинському районі, підвищення ефективності їхньої роботи

3 810

0

3 810

3 805

0

3 805

- 5

0

- 5

 

Усього

183 910

0

183 910

181 182

0

181 182

- 2 728

0

- 2 728

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Раціональне використання бюджетних коштів.

 

6. Видатки ( надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/

регіональної програми

Затверджено у паспорті

бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п

Показни-ки

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті

бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)

Відхилення

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Забезпечення збирання, зберігання архівних документів та організація використання їхньої інформації для виконання соціально-правових запитів громадян, зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

-кількість штатних одиниць, всього

в тому числі:

од.

Штатний розпис на 2018 рік

1,75

0

1,75

1,5

0

1,5

-0,25

0

- 0,25

 

-посадових осіб

од.

Штатний розпис на 2018 рік

1,75

0

1,75

1,5

0

1,5

-0,25

0

- 0,25

1.2.

- площа адміністративних приміщень

кв. м

Договір оренди нерухомого, індивідуально визначеного, майна

95,9

0

95,9

95,9

0

95,9

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактична кількість штатних працівників менша затвердженої на 0,25 одиниць за рахунок того, що працівник знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х року.

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

- кількість отриманих звернень, заяв

од.

План роботи на 2018 рік

300

0

300

318

0

318

+ 18

0

+ 18

2.2.

- кількість прийнятих документів на зберігання

од.

План роботи на 2018 рік

550

0

550

67

0

67

- 483

0

- 483

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість отриманих звернень, заяв більша на 18 одиниць, ніж заплановано, через збільшення надходження кореспонденції. Зменшення кількісті прийнятих документів на зберігання в порівнянні із запланованими на 483 одиниці пояснюється тим, що не всі із запланованих підприємств подали документи на зберігання.

3

ефек-тивності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

- кількість виконаних звернень, заяв на одну посадову особу

од.

Розрахунково (відношеннякількості отриманих звернень, заяв до кількості посадових осіб)

171

0

171

212

0

212

+ 41

0

+ 41

3.2.

- кількість прийнятих документів на зберігання на одну посадову особу

од.

Розрахунково (відношеннякількості прийнятих документів на зберігання до кількості посадових осіб)

314

0

314

45

0

45

- 269

0

- 269

3.3.

- витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн.

Розрахунково (відношеннязапланованих обсягів бюджетних асигнувань до кількості штатних одиниць)

102 914

0

102 914

118 251

0

118 251

+ 15 377

0

+ 15 377

3.4.

- витрати на утримання 1 кв. м адміністра-тивних приміщень

грн.

Розрахунково (відношеннязапланованих обсягів бюджетних асигнувань до площі адміністра-тивних приміщень)

1 878

0

1 878

1 850

0

1 850

- 28

0

- 28

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість виконаних звернень, заяв на одну посадову особу, більша ніж заплановано на 41 одиницю, через збільшення надходження кореспонденції та наявності не зайнятої посади. Кількість прийнятих документів на зберігання на одну посадову особу менша, ніж заплановано на 269 одиниць, через те, що не всі із запланованих підприємств подали документи на зберігання. Витрати на утримання однієї штатної одиниці більші планових на 15 377 грн., через наявність не зайнятої посади.

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

- відсоток вчасно виконаних звернень, заяв

%

Розрахунково (відсоток до плану)

100

0

100

106

0

106

+ 6

0

+ 6

4.2.

- відсоток прийнятих документів на зберігання

%

Розрахунково (відсоток до плану)

100

0

100

12

0

12

- 88

0

- 88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення від планових показників пояснюється збільшенням кількість прийнятих звернень і заяв та зменшенням кількості прийнятих документів на зберігання.

 

Створення належних умов для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування у Козельщинському районі, підвищення ефективності їхньої роботи

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

- обсяг видатків, що спрямо-вуються на участь в урочистих заходах з нагоди загально-державних свят, пам’ятних дат

грн.

Розрахунок на 2018 рік

1 294

0

1 294

1 294

0

1 294

0

0

0

1.2.

- обсяг видатків для висвітлення у засобах масової інформації діяльності депутатів та оприлюднен-ня матеріалів, наданих районною радою

грн.

Розрахунок на 2018 рік

1 321

0

1 321

1 316

0

1 316

- 5

0

- 5

1.3.

- обсяг видатків, що спрямо-вуються для відзначення осіб, установ, підприємств, організацій грамотами, дипломами, подяками, вітальними листівками, іншими заохочення-ми з нагоди професійних, державних свят, пам’ятних дат

грн.

Розрахунок на 2018 рік

1 195

0

1 195

1 195

0

1 195

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Обсяг видатків для висвітлення діяльності районної ради менший запланованого на 5 грн., в зв’язку з друком матеріалів меншого обсягу та на сторінках з меншою ціною за 1 см2.

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

- кількість урочистих заходів з нагоди загальнодер-жавних свят, пам’ятних дат, у яких прийнято участь

од.

План роботи на 2018 рік

4

0

4

4

0

4

0

0

0

2.2.

- кількість публікацій у засобах масової інформації, де висвітлена діяльності депутатів та оприлюднені матеріали, надані районною радою

од.

План роботи на 2018 рік

5

0

5

5

0

5

0

0

0

2.3.

- кількість осіб, установ, підприємств, організацій, відзначених грамотами, дипломами, подяками, вітальними листівками, іншими заохочення-ми з нагоди професійних, державних свят, пам’ятних дат

од.

План роботи на 2018 рік

60

0

60

60

0

60

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

3

ефек-тивності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

- середній обсяг витрат на участь в одному урочистому заході

грн.

Розрахунково (відношення обсягу видатків на участь у заходах до кількості заходів)

324

0

324

324

0

324

0

0

0

3.2.

- середній обсяг витрат на одну публікацію

грн.

Розрахунково (відношення обсягу видатків на публікацію до кількості публікацій)

264

0

264

263

0

263

- 1

0

- 1

3.3.

- середній обсяг витрат на відзначення однієї особи, установи, підприємст-ва, організа-ції

грн.

Розрахунково (відношення обсягу видатків на відзначення до кількості відзначених)

20

0

20

20

0

20

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середній обсяг витрат на одну публікацію менший запланованого на 1 грн., в зв’язку з друком матеріалів меншого обсягу та на сторінках з меншою ціною за 1 см2.

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

- відсоток урочистих заходів з нагоди загальнодер-жавних свят, пам’ятних дат, у яких прийнято участь

%

Розрахунково (відсоток до плану)

100

0

100

100

0

100

0

0

0

4.2.

- відсоток публікацій у засобах масової інформації, де висвітлена діяльності депутатів та оприлюднені матеріали, надані районною радою

%

Розрахунково (відсоток до плану)

100

0

100

100

0

100

0

0

0

4.3.

- відсоток осіб, установ, підприємств, організацій, відзначених грамотами, дипломами, подяками, вітальними листівками, іншими заохочення-ми з нагоди професійних, державних свят, пам’ятних дат

%

Розрахунково (відсоток до плану)

100

0

100

100

0

100

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

Бюджетна програма «Інша діяльність у сфері державного управління» покликана забезпечити збирання, зберігання архівних документів та організація використання їхньої інформації для виконання соціально-правових запитів громадян, зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи та створення належних умов для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування у Козельщинському районі, підвищення ефективності їхньої роботи.

 Станом на 01.01 2019 року касові видатки менші затверджених паспортом, в зв’язку з раціональним та економним витрачанням бюджетних коштів. Всі результативні показники діяльності передбачені паспортом бюджетної програми на 2018 рік були виконані.

 

 

 

 
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів                                                                                                   __________                        Ю.Б.Марченко
                                                                                                                                       (підпис)                   (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів                                                                           __________                     А.В.Клімошенко
                                                                                                                                     (підпис)                     (ініціали та прізвище)            

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908)

 

 

 

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми


місцевого бюджету за 2018 рік

 

 

1. 

0100000

Козельщинська районна рада

  

(КПКВК МБ) 

      (найменування головного розпорядника) 

2. 

0110000

Козельщинська районна рада

  

(КПКВК МБ) 

      (найменування відповідального виконавця) 

3. 

0111090

1090

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

  

(КПКВК МБ) 

(КТФКВК)1 

                                                                          (найменування бюджетної програми) 

 

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

 

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

157 523

0

157 523

157 523

0

157 523

0

0

0

 

5. Напрями використання бюджетних коштів:

 

(грн)

 з/п

Напрями використання
бюджетних коштів

Затверджено у паспорті

бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

157 523

0

157 523

157 523

0

157 523

0

0

0

 

Усього

157 523

0

157 523

157 523

0

157 523

0

0

0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

 

 

 

6. Видатки ( надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

 

(грн)

Найменування місцевої/

регіональної програми

Затверджено у паспорті

бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

 

 

 

 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

 

№ з/п

Показни-ки

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті

бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)

Відхилення

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

- кількість закладів

од.

Штатний розпис на 2018 рік

1

0

1

1

0

1

0

0

0

1.2.

- середньорі-не число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу (директор)

од.

Штатний розпис на 2018 рік

0,5

0

0,5

0,5

0

0,5

0

0

0

1.3.

- середньорі-чне число штатних одиниць адмінперсо-налу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу (директор)

од.

Штатний розпис на 2018 рік

0,5

0

0,5

0,5

0

0,5

0

0

0

1.4.

- середньорі-чне число штатних одиниць спеціалістів (бухгалтер)

од.

Штатний розпис на 2018 рік

0,5

0

0,5

0,5

0

0,5

0

0

0

1.5.

- середньорі-чне число штатних одиниць робітників (сторож)

од.

Штатний розпис на 2018 рік

1,5

0

1,5

1,5

0

1,5

0

0

0

1.6.

- всього - середньорі-чне число ставок (штатних одиниць)

од.

Штатний розпис на 2018 рік

2,5

0

2,5

2,5

0

2,5

0

0

0

1.7.

- загальна площа земельної ділянки, в т. ч. забудовані землі

га

Технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право постійного користування земельною ділянкою

2,19

0

2,19

2,19

0

2,19

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

- середньорі-чна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту

осіб

Плановий розрахунок

35

0

35

35

0

35

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

- витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту

грн.

Плановий розрахунок

4 501

0

4 501

4 501

0

4 501

0

0

0

3.2.

- витрати на 1 штатну одиницю

грн.

Плановий розрахунок

63 009

0

63 009

63 009

0

63 009

3

0

3

3.3.

- витрати на утримання 1 га площі

грн.

Плановий розрахунок

71 928

0

71 928

71 928

0

71 928

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

- відсоток дітей, які візьмуть участь у позашкільній освіті

%

Плановий розрахунок

100

0

100

100

0

100

0

0

0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

Бюджетна програма «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» запроваджена для забезпечення дітей позашкільною освітою.

Станом на 01.01 2019 року касові видатки відповідають видаткам, затвердженим паспортом. Всі передбачені результативні показники діяльності в 2018 році виконані.

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів                                                                                                   __________                        Ю.Б.Марченко
                                                                                                                                       (підпис)                   (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів                                                                           __________                     А.В.Клімошенко
                                                                                                                                     (підпис)                     (ініціали та прізвище)