Ступеневий контроль за станом охорони праці
 
      Запровадження на виробництві ступеневого контролю за станом охорони праці є одним із основних заходів профілактики виробничого травматизму.
         Ступеневий контроль за станом умов безпеки праці на робочих місцях, у бригадах, цехах, структурних підрозділах здійснює адміністрація (роботодавець) разом з профспілковою організацією або уповноваженими  трудового колективу з питань охорони праці. Метою ступеневого контролю є своєчасне виявлення недоліків і вжиття оперативних заходів щодо їх усунення та попередження виробничого травматизму.  Контроль здійснюється від робочого місця до підрозділу в цілому.
       Об`єктами контролю на кожному ступеню , як правило, повинні бути:
-         на першому ступені : робочі місця, обладнання, засоби захисту, виконавці робіт;
-         на другому ступені : ланки, бригади, групи чи інші аналогічні підрозділи у складі виробничої дільниці , цеху  тощо;
-         на третьому ступені: виробнича дільниця, цех та інші підрозділи у складі структурного підрозділу.
         Кількість ступенів контролю у кожному структурному підрозділі встановлюється адміністрацією та профспілковою організацією , залежно від особливостей його організаційної структури.
        Порядок проведення ступеневого контролю:
        1. Перший ступінь контролю повинні здійснювати майстри.
        Перший ступінь контролю здійснюється перед початком і протягом робочого дня . На першому ступені контролю перевіряють підготовленість і стан робочих місць, обладнання, засобів захисту, готовність до роботи виконавців та інші питання. Виявлені недоліки записуються в журналах ступеневого контролю, які ведуться безпосередніми керівниками робіт.
        2.Другий ступінь контролю здійснює комісія під головуванням головного спеціаліста або головного механіка, за участі члена профспілки, уповноваженого трудового колективу з охорони праці.
       Другий ступінь контролю повинен здійснюватися один раз на декаду. На другому ступені контролю перевіряють організацію і наслідки проведення першого ступеня контролю, виконання заходів з охорони праці в підрозділах, а також стан робочих місць, утримання обладнання, засобів захисту, дотримання працюючими безпечних прийомів праці та інші питання.
       Результати перевірки голова комісії записує у журнал ступеневого контролю. За наявності недоліків, які створюють загрозу здоров`ю і життю людей роботи припиняються, про що повідомляється керівництво структурного підрозділу.
       3.Третій ступінь контролю здійснює комісія під головуванням, як правило,  керівника підприємства. До складу комісії повинні входити: головний інженер та інші заступники керівника підприємства, інженер з охорони праці, голова профспілкового комітету.
      Третій ступінь контролю повинен проводитися один раз на місяць.
      На третьому ступені контролю перевіряють організацію і наслідки перевірки першого та другого ступенів контролю, виконання заходів з охорони праці в цехах , а також стан умов праці, утримання обладнання, засобів захисту та дотримування працівниками безпечних умов праці на робочих місцях, проведення медичних оглядів, перевірки знань з охорони праці та інші питання.
      Наслідки перевірки на третьому ступені контролю оформлюються актом  або записом в журналі ступеневого контролю. Акти перевірок і журнали третього ступеня контролю повинні зберігатися у інженера з охорони праці протягом одного року з дня закінчення перевірки. Акти інженер з охорони праці надає в підрозділи для своєчасного усунення недоліків, виявлених на місцях.
     Наслідки перевірок на третьому ступені контролю розглядаються на нараді у керівника підприємства  за участі майстрів цехів, прорабів, головного механіка та голови первинної організації профспілки на «Дні охорони праці».  Проведення наради оформляється протоколом із заходами по усуненню виявлених недоліків і порушень , переліком термінів та відповідальних осіб. За підсумками перевірки на третьому ступені контролю керівник підприємства при необхідності видає наказ із зазначенням заходів щодо поліпшення стану охорони праці , притягнення до відповідальності винних посадових осіб.
       Контроль за виконанням цього порядку на підприємстві здійснює служба охорони праці.
      Запровадження ступеневого контролю за станом охорони праці не потребує матеріальних витрат і в той же час є дієвим заходом щодо підвищення відповідальності не тільки посадових осіб, а й працівників за дотриманням вимог чинного законодавства з охорони праці, попередження виробничого травматизму.
 
Головний спеціаліст Кобеляцького відділення                     
управління виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування України у Полтавській області                                      С.Ю. Щепаченко