Регламент районної ради 6 скликання

Додаток до рішення   другої   сесії
районної ради  сьомого  скликання
від   15 грудня  2015 року

            
 
Р Е Г Л А М Е Н Т

                                                                  КОЗЕЛЬЩИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1.
1. Козельщинська районна рада (далі – рада) є представницьким органом місцевого самоврядування, який представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ Козельщинського району  в межах повноважень, визначених Конституцією України та Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад " та іншими законодавчими актами. До складу районної ради входять рівні за своїми правами депутати  районної ради, з числа яких обираються голова ради та його заступник.

2.  Кількість депутатів  районної ради визначається відповідно до закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".
3. Термін повноважень  районної ради визначається чинним законодавством та складає 5 років.
  Стаття 2.
 Регламент ради (далі Регламент) - це нормативно-правовий документ, який регулює порядок проведення її пленарних засідань, постійних комісій, процедури окремих видів діяльності  районної ради, її органів, депутатів, посадових осіб, а також функції, які випливають з її повноважень, встановлених Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад " та іншими законодавчими актами.

Стаття 3.

  Діяльність ради, її органів, посадових осіб базуєтьсяна засадах гласності, законності, широкого залучення громадян до управління громадськими справами та реалізації волі виборців через своїх депутатів, відповідальності і підзвітності перед радою, утворених нею органів, обраних або призначених посадових осіб.
 
Стаття 4.

   Районна рада є правомочною за умови обрання не менш як двох   третин депутатів від загального складу ради. Якщо до ради обрано менше двох третин складу ради, то до обрання необхідної кількості депутатів продовжує виконувати свої  повноваження рада попереднього скликання.
 
Стаття 5.
 
1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія ради складається із пленарних засідань і засідань постійних комісій.

2. Засідання ради, її президії, постійних комісій є гласними та відкритими, за винятками, передбаченими цим Регламентом.

  Стаття 6.
 
         Особи, які не є депутатами і присутні на засіданнях ради та її органів, зобов'язані дотримуватись встановленого порядку ведення засідання і не мають права без дозволу головуючого висловлювати своє ставлення до того, що відбувається на засіданні. У разі порушення порядку вони за рішенням ради, яке приймається більшістю голосів депутатів від присутніх на пленарному засіданні ради, можуть бути позбавлені права брати участь у засіданні.
 
Стаття 7.
 
Гласність роботи ради забезпечується згідно з діючим законодавством про порядок висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації.

Доступ до публічної інформації забезпечується відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та регламентується  розпорядженням голови районної ради.   

   
П. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ.
 
Глава 1. Планування роботи ради.

  Стаття 8.
 
         Діяльність ради здійснюється у відповідності з  планом роботи, затвердженим на пленарному засіданні ради.

Стаття 9.

             План роботи включає в себе зміст діяльності ради та її органів  визначеного періоду, визначає основні питання порядку денного чергових сесій, містить заходи з підготовки та реалізації рішень, визначає конкретних осіб, відповідальних за виконання планових завдань.  

  Стаття 10.
 
         Проекти планів роботи ради розробляються під керівництвом голови ради на  підставі пропозицій президії, заступника голови, постійних комісій, депутатських груп, фракцій, депутатів, районної державної адміністрації.
 
Глава 2. Скликання сесії  ради.
 
Стаття 11.
 
         Сесія ради скликається головою  районної ради по мірі необхідності, але не менше одного разу на квартал.

  Стаття 12.
 
         У разі немотивованої відмови голови  районної ради або неможливості скликати сесію ради, сесія скликається заступником голови  районної ради.

  Стаття 13.
           Сесія ради повинна бути також скликана за пропозицією не менше як 1/3 депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації.

  Стаття 14.
         Якщо посадові особи, зазначені у статтях 11 та 12 цього Регламенту, у двотижневий термін не скликають сесію на вимогу суб'єктів, вказаних у статті 13, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш, як 1/3 складу ради або постійною комісією ради.
 
Стаття 15.
 
   Розпорядження про скликання чергової сесії доводиться до відома депутатів і громадян не пізніше, ніж за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніше, як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, що плануються внести на розгляд ради.

У розпорядження про скликання пленарного засідання ради включаються назви проектів рішень, що мають відповідні необхідні погодження (візи), крім віз голів постійних комісій  районної ради.
 
Стаття 16.
 
         Пропозиції про скликання позачергової сесії подаються голові  районної ради ініціаторами скликання у письмовому вигляді із зазначенням питань, що плануються внести на розгляд сесії з обґрунтуванням необхідності її скликання.
 
Стаття 17.
 
         Рішення про скликання сесії головою  районної ради або його заступником оформляється у вигляді розпорядження.
 
Стаття 18.
 
1. За окремим рішенням ради може проводитися закрите пленарне засідання.

2. На закритому засіданні ради мають право бути  особи, присутність яких викликана необхідністю для розгляду відповідного питання.

3. Рада наприкінці закритого засідання приймає рішення щодо публікацій матеріалів цього засідання.
 
Стаття 19.

  1.Перша сесія новообраної ради скликається головою   районної територіальної виборчої комісії не пізніше як через місяць після обрання ради у правомочному складі.

2. Першу сесію ради веде голова районної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про результати голосування і підсумки виборів депутатів, та головує на пленарному засіданні до обрання депутатами голови ради.

3. Для внесення пропозицій щодо проведення першої сесії новообраної ради, з питань, які передбачається внести на її розгляд  головою районної територіальної виборчої комісії  формується підготовча депутатська група з числа новообраних депутатів ради.
 
   Глава 3.  Порядок підготовки питань, що вносяться на розгляд сесії.
  Стаття 20.
     Рада правомочна розглядати на сесії питання, віднесені законодавством України до її компетенції.

Стаття 21.

  1. Пропозиції до порядку денного сесії ради вносяться головою  районної ради, його заступником, постійними комісіями, депутатами, головою районної державної адміністрації. Пропозиції для включення в порядок денний сесії розглядаються на засіданнях постійних комісій, президії  районної ради з прийняттям відповідних висновків і рекомендацій.

2. У виняткових випадках пропозиції до порядку денного вносяться депутатами ради на пленарному засіданні виключно у письмовому вигляді відповідно до статті 23 цього Регламенту.
 
Стаття 22.
 
         Проекти рішень, інші матеріали з питань, рекомендованих для розгляду на сесії, в міжсесійний період подаються до відділуорганізаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату  районної ради, але не пізніше ніж за 20 днів до призначеної дати проведення чергової сесії та доводяться до відома депутатів, як правило, не пізніше ніж за 3 дні до початку роботи засідань постійних комісій, а у виняткових випадках - у  день  проведення сесії.

         Автор (або його представник) проекту рішення, записаного на паперових та магнітних (електронних) носіях, попередньо консультується у відповідальних працівників виконавчого апарату  районної ради щодо відповідності проекту вимогам Регламенту ради. Після консультації проект рішення вводиться у комп’ютер і видається на фірмовому бланку  районної ради автору (його представнику) для подальшого оформлення.
 
Стаття 23.
 
1.     Проект рішення повинен складатися з таких частин:

-         мотивуючої -   в   якій  містяться  посилання на закон або  інший

документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

-   постановляючої - в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці і  терміни виконання поставленого завдання.

 
2. До проекту рішення додаються, передбачені текстом, додатки в оригіналі, а  при необхідності - висновки відповідних комісій ради чи управлінь (відділів)  районної  державної адміністрації.

3. Проект рішення повинен мати погоджувальні підписи (візи):

- автора проекту; заступника голови райдержадміністрації, який відповідає  за дану галузь; керівника управління райдержадміністрації, в компетенцію якого входить дане питання; начальника юридичного відділу  райдержадміністрації (якщо проект готувався управлінням і відділами  райдержадміністрації); заступника голови  районної ради; голови або заступника голови відповідної постійної комісії;  керівника секретаріату виконавчого апарату  районної ради; завідуючих відділами; відповідального працівника відділу із загальних питань та господарського забезпечення, на якого покладені обов’язки ведення та оформлення протоколів ради.

4. Візи включають  в себе назву посади візуючого, підпис, розшифровку підпису і проставляються на останньому аркуші проекту рішення, як правило, на зворотній стороні і розміщуються таким чином: зліва - назва посади, справа - підпис і розшифровка підпису.

5. Візування проекту рішення є обов'язковим. Зауваження і пропозиції до проекту рішення можуть викладатися на окремому аркуші, який є невід'ємним додатком до рішення.

6. Проект рішення ради без наявності згаданих віз на пленарному засіданні не розглядається.

7. У разі незгоди з проектом рішення, зауваження або доповнення   викладаються на окремому аркуші.

8. Проекти рішень та матеріали  готуються і подаються    на розгляд сесії державною мовою.

9. При наявності альтернативного проекту рішення сесії, на розгляд ради подаються обидва документи з відповідною нумерацією.
 
Стаття 24.
 
1. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення та його остаточного варіанту покладається на ініціаторів проекту та виконавчий апарат  районної ради.

2. Готовність до розгляду питань на пленарному засіданні узгоджується президією ради( у разі її утворення)  після розгляду постійними комісіями ради і пропонується для формування порядку денного.
 
Стаття 25.
 
1. Пропозиції постійних комісій та президії ради, депутатів щодо змін та доповнень до проектів рішень ради, подаються виключно у письмовому вигляді.

2. Узагальнені виконавчим апаратом ради пропозиції, зауваження до проектів рішень, можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій.
 
Стаття 26.

           На початку пленарного засідання сесії головуючий оголошує порядок денний. Питання, як правило,  розглядаються у послідовності, в якій їх включено до порядку денного засідання. Питання, не розглянуті на пленарному засіданні, можуть бути перенесені на наступне засідання. Пропозиції про зміни та доповнення порядку денного сесії приймаються більшістю депутатів від загального складу ради.
 
Стаття 27.
 
         Головуючий на засіданні може об'єднати обговорення кількох, пов'язаних між собою питань порядку денного пленарного засідання ради. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, процедурне рішення  приймається радою без обговорення.
 
Ш. ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ РАДИ.

  Глава 1. Ведення пленарних засідань.

Стаття 28.

           Голова  районної ради або його заступник організовує через виконавчий апарат ради правове, інформаційне, аналітичне та матеріально-технічне забезпечення сесії.

  Стаття 29.
 
Пленарне засідання проводиться у великому залі  районної ради.   

Сесію  відкриває та веде   голова ради або його заступник. У випадку, передбаченому статтями 13, 14 даного Регламенту, сесію відкриває і веде за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої  скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу.
 
Стаття 30.
 
1. На сесію можуть бути запрошені представники органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, громадських організацій, трудових колективів, засобів масової інформації, окремі громадяни. Список запрошених складається відділом організаційного забезпечення діяльності ради і погоджується з головою  районної ради або його заступником.

Народні депутати України, депутати обласної ради мають право брати участь у роботі сесії  районної ради з правом дорадчого голосу.

2. Головуючий на засіданні повідомляє депутатам про  присутність запрошених осіб.
 
Стаття 31.
 
1. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

2.  Після відкриття і закриття сесії виконується Державний Гімн України та  Гімн Козельщини. В залі засідання повинні бути Державний Прапор України, Герб України, герби і прапори Полтавської області та Козельщинського району.

  Стаття 32.
 
1. Реєстрація депутатів проводиться перед кожним пленарним засіданням  відповідальними працівниками районної ради.

2. Дані реєстрацій відповідальними працівниками районної ради є підставою для відкриття засідання.

 3. Головуючий інформує раду про кількість присутніх депутатів, повідомляє раду про кількість депутатів, про яких відомо, що вони відсутні з поважних причин.

Стаття 33.

          Місця для депутатів в залі засідань відводяться окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні.
 
Стаття 34.
 
         При відсутності кворуму головуючий на засіданні відкладає відкриття засідання чи переносить його на погоджений з депутатами термін.
 
Стаття 35.
 
         На кожній сесії ради із числа депутатів   обирається секретар  сесії та лічильна комісія. Пропозиції з персонального складу   вносяться  депутатами  ради.
 
Стаття 36.

  Секретар  сесії сприяє веденню протоколу сесії, здійснює запис бажаючих виступити із числа запрошених, реєструє депутатські запити, запитання, довідки, повідомлення, заяви, пропозиції та інші матеріали, звернення громадян, що надійшли на адресу сесії, проставляє дату надходження та порядковий номер, після чого вони передаються головуючому на засіданні, дає роз'яснення депутатам з питань роботи сесії.

Лічильна комісія веде підрахунок голосів при голосуванні.  

  Стаття 37.
 
         Головуючий на засіданні:

-         відкриває та веде засідання, оголошує перерви у пленарному  

засіданні ради;

-    вносить на обговорення проекти рішень, оголошує їх повну назву;

-    інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

-    організовує розгляд питань;

-         надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує  

наступного промовця;

-    ставить питання на голосування, оголошує його результати;

-    оголошує офіційні повідомлення;

-    вживає заходів щодо підтримання порядку на засіданні;

-         підписує протокол та рішення сесії;

-         забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на

засіданні;

-    здійснює інші повноваження, надані Регламентом.
 
Стаття 38.
 
         Головуючий на засіданні має право:

-         у першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних

питань;

-   ставити запитання доповідачам, співдоповідачам та виступаючим;

-   утворювати при необхідності погоджувальну комісію.
  
Стаття 39.
 
         Слово з порядку ведення сесії, для довідок, відповідей на запитання, пояснень може бути надано головуючому поза чергою.
 
Стаття 40.
 
         Головуючий на засіданні, за погодженням із депутатами шляхом голосування,  може надати слово також особам, запрошеним на сесію. Рішення приймається більшістю голосів депутатів від присутніх на пленарному засіданні.
Стаття 41.
 
         Головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, крім випадків, коли промовець порушує Регламент роботи чи  дисципліну.
 
Стаття 42.
 
1.     Тривалість роботи сесії визначається радою.

2. Засідання ради, як правило, розпочинаються о десятій годині, оголошуються перерви по 20 хвилин через кожні 2 години роботи .

3. Позачергова перерва у пленарному засіданні оголошується  до 30 хвилин за  пропозицією головуючого, постійної комісії, фракції або депутатської групи за умови підтримки третини депутатів, присутніх на сесії.
 
Глава 2.  Організація розгляду питань.
 
Стаття 43.
 
         Обговорення питання на сесії включає:

-    доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

-         співдоповіді (в разі необхідності),  запитання співдоповідачам і   

відповіді на них;

-         виступи депутатів ради;

-         виступи народних депутатів України;

-         виступи депутатів обласної ради ;

-         виступи запрошених з дозволу депутатів;

-         оголошення головуючим на засіданні про припинення

обговорення;

-         внесення депутатами пропозицій, які не були оголошені в ході

обговорення з наступним їх поданням у письмовій формі до секретаріату сесії (крім тих, що вносяться у спеціально встановленому        порядку);

-    заключне слово доповідача і співдоповідачів;

-    виступи депутатів з мотивів голосування;

-         прийняття рішення.
 
Стаття 44.
 
         У ході обговорення питання на сесії ради можуть вноситися:

-   пропозиції щодо порядку ведення засідання та  розгляду  питання;

- пропозиції, поправки щодо нових текстів, запропонованих на  засіданні, чи змінених у ході засідання ;

-   пропозиції, поправки, внесені за рішенням погоджувальної комісії.

Стаття 45.
 
         Час для доповіді надається, як правило, до 30 хвилин, для співдоповідей - до 15 хвилин, для виступів - до 10 хвилин, для повторних виступів, виступів з порядку денного  - до 3 хвилин, заключного слова - до 10 хвилин, для відповідей на запитання – до 10 хвилин.  За згодою більшості депутатів, присутніх на сесії, головуючий може продовжити час для виступу. В кінці кожної сесії відводиться 30 хвилин для виступів з короткими, до 3-х хвилин, заявами і повідомленнями.
 
Стаття 46.
 
         Доповіді, співдоповіді, виступи у дебатах виголошуються з трибуни,  заяви, запити, запитання депутатами - з робочих місць, запрошеними - від мікрофону в залі. При цьому депутат називає своє прізвище, ім'я, по-батькові, назву  фракції до якої він входить.
 
Стаття 47.
 
         Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Вони формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово депутатам. Виступаючим у дебатах запитання, за винятком уточнюючих, не ставляться.
 
Стаття 48.

         Усі пропозиції щодо обговорюваного питання та процедури його розгляду, що подаються до секретаріату сесії у ході засідання, адресуються головуючому на засіданні.
 
Стаття 49.

       Головуючий на засіданні оголошує письмові пропозиції з їх стислим обгрунтуванням та повідомляє, хто їх вніс.
 
Стаття 50.

           На пленарному засідання ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий надає слово депутатам на підставі запису  про надання слова. Головуючий на засіданні, за погодженням з радою, може визначити іншу черговість виступаючих.
 
Стаття 51.
 
         Депутати  районної ради, народні депутати України, депутати обласної ради, запрошені на сесію можуть виступити по одному і тому питанню порядку денного лише один раз. При цьому депутати  районної ради мають право на першочерговий виступ.
        
Стаття 52.

  Слово для висловлення зауважень, пропозицій, змін та доповнень (репліки) з обговорюваного проекту надається головуючим не більше двох раз.
 
Стаття 53
 
         Головуючий на засіданні, за погодженням з депутатами, може надати слово для виступу і за  усного звернення депутата або іншої особи, якщо в цьому виникла потреба.
 
Стаття 54.
 
1. Якщо виступ повторює те, що вже виголошували інші промовці, головуючий на засіданні може звернутись до нього з проханням скоротити або закінчити виступ.

2. Промовець не повинен відхилятися від теми обговорення, не може використовувати у своїй промові некоректні вирази, закликати до незаконних та насильницьких дій. Головуючий на засіданні у таких випадках зобов'язаний попередити промовця.

3. Після другого попередження промовець позбавляється слова. Слово для повторного виступу з обговорюваного питання йому не надається.

Стаття 55.
          1. Рада може визначити загальний час для обговорення питання,  запитань і відповідей,  виступів депутатів, після закінчення якого головуючий на засіданні припиняє надання слова. Якщо в ході обговорення з'ясується, що визначеного часу недостатньо, рада без обговорення може прийняти процедурне рішення про збільшення часу для обговорення.

2.       Депутатам, які наполягають на виступі для обґрунтування його доцільності надається 1 хвилина. Рішення про припинення обговорення приймається шляхом голосування   більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні сесії.
 
Стаття 56.
 
         Після припинення дебатів доповідачі та співдоповідачі мають право виступити із заключним словом.
 
Стаття 57.

         Тексти виступів депутатів, що не встигли виступити з обговорюваного питання, на їх прохання повинні бути включені до стенограми сесії, якщо вони подаються в день засідання до секретаріату.

 
Глава 3.  Види голосування та процедури

прийняття рішень.

Стаття 58.
 
         1. Колегіальне вирішення питань, прийняття актів, формування персонального складу виборчих органів,  виборів посадових осіб ради та її органів  проводиться шляхом відкритого   або таємного голосування.

         2. Рішення районної ради приймаються відкритим поіменним  або таємним голосуванням більшістю від загальної кількості обраних депутатів.

Відкрите поіменне голосування проводиться шляхом фіксування лічильною комісією волевиявлення депутатів, зареєстрованих на пленарному засіданні щодо  питання, яке  cтавиться головуючим на голосування.

Під час проведення відкритого поіменного голосування лічильна комісія заповнює відомість про результати голосування, вказуючи навпроти прізвища кожного депутата («за», «проти», «утримався», «не приймав участі у голосуванні»).

Лічильна комісія повідомляє про результати голосування та передає відомість результатів голосування головуючому. Результати поіменного голосування підлягають оприлюдненню та наданню за запитом відповідно Закону України «Про доступ до публічної інформації». Результати поіменного голосування в день пленарного засідання розміщуються на офіційному сайті районної ради. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради».

Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 1,29,31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні.

         Голосування з процедурних питань проводиться відкритим голосуванням, яке проводиться шляхом підняття рук депутатами, а підрахунок голосів проводить лічильна комісія».
 
Стаття 59.
 
         Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань ради   або у відведеному для таємного голосування місці бюлетенями. При голосуванні кожен депутат має один голос і подає його за пропозицію, проти неї чи утримується.

         Голосування за інших депутатів не допускається. Депутат, який був відсутній під час голосування не може додати свій голос після закінчення голосування.
 
Стаття 60.

  1. Для проведення таємного голосування бюлетенями та визначення його результатів рада обирає із числа депутатів лічильну комісію, кількісний склад якої визначається більшістю голосів депутатів від присутніх на пленарному засіданні.  Засідання лічильної комісії правомочне, якщо в ньому бере участь дві третини її членів. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії.

2. Лічильна комісія обирає із свого складу голову, заступника голови і секретаря. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і лише відкрито. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

3. Після закінчення  голосування головуючий оголошує його результати .
Стаття 61
 
         Бюлетені для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості присутніх на сесії депутатів, виготовляються під контролем лічильної комісії. Вони повинні бути однаковими за матеріалом,  кольором, розміром, змістом.

Бюлетені підписуються усіма членами лічильної комісії.  У разі відмови члена лічильної комісії від підпису у бюлетені , на місці його підпису ставиться відмітка про відмову  «від підпису відмовився».

Вид бюлетеня для таємного голосування визначається лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів. Лічильна комісія перевіряє наявність кабіни для таємного голосування, опечатує скриньку та забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємності голосування.
 
Стаття 62.
 
         Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка,   ті, в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду, а також ті, в яких не можливо з'ясувати волевиявлення депутата.

         Забороняється заповнення бюлетенів для таємного голосування поза кабінами голосування.

         Забороняється контроль сторонніми особами за волевиявленням таємного голосування депутата.

Підрахунки результатів голосування лічильна комісія проводить в залі засідань  районної ради.

  Стаття 63.

           Якщо бюлетенів у скриньці для таємного голосування виявиться більше, ніж їх було видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.
 
Стаття 64.
 
         У разі встановлення лічильною комісією порушень порядку голосування, рада приймає процедурне рішення про пере голосування чи проведення нових виборів.
 
Стаття 65.
 
1. Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі присутні її члени. В разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

2.  За доповіддю лічильної комісії про підсумки голосування радою приймається рішення про затвердження його результатів більшістю голосів депутатів від загального складу ради. У випадку, коли рішення не прийняте, проводиться повторне голосування чи питання знімається з обговорення.
 
Стаття 66.

           При голосуванні по конкретних кандидатурах кандидат вважається обраним чи затвердженим, якщо в результаті відкритого    або таємного голосування він отримав більше половини голосів депутатів від загального складу ради.
 
Стаття 67.
 
1. Затвердження порядку денного сесії, порядку розгляду питань та інших процедурних питань приймається більшістю голосів депутатів, які беруть участь у засіданні.

2. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду  питань на засіданні ради.  Процедурні питання не потребують  попереднього розгляду в комісіях. Якщо виникає сумнів, чи запропоновані до розгляду питання є процедурними, рішення про це без обговорення приймається радою більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні.
 
Стаття 68.
 
         Після оголошення головуючим на засіданні про початок голосування, ніхто не має права його переривати і до оголошення результатів слово нікому не надається.
 
Стаття 69.
 
1. Перед голосуванням кількох пропозицій, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної пропозиції окремо.

2. Перед кожним голосуванням  головуючий на засіданні чітко формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і якщо немає заперечень, відразу пропонує провести голосування щодо нього.

 
Стаття 70.
 
         У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення після виступу з мотивів голосування проводиться повторне голосування без обговорення за рішенням ради, прийнятого більшістю голосів депутатів, присутніх на пленарному  засіданні.
 
Стаття 71.
 
         При наявності двох або більше альтернативних проектів рішень з одного і того ж питання порядку денного пленарного засідання сесії ради головуючий ставить на голосування кожний з них. Розгляду підлягає проект, який отримав відносну більшість голосів. Якщо два або більше проектів набрали однакову кількість голосів, по них проводиться повторне голосування.
 
Стаття 72.
 
1. Рішення приймається за основу, коли за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.

2. Розгляд на пленарному засіданні ради поправок до проекту рішення проводиться лише після прийняття його за основу.

3. Поправки до проекту рішення ставляться головуючим на голосування в порядку надходження і прийнятою вважається та поправка, за яку проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.
  Стаття 73.

           Якщо на голосування вносилося більше двох пропозицій і жодна з них не набрала необхідного числа голосів, то проводиться повторне голосування по двох пропозиціях, які набрали найбільше число голосів.
 
Стаття 74.
          Рішення ради може прийматись без подальшого обговорення на засіданні, якщо жоден з депутатів не заперечує проти цього.
 
Стаття 75.

           Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.

         Голосування з обговорюваного питання проводиться лише один раз.
 
Глава 4.  Протокол, стенограма, інформаційний бюлетень сесії ради.
 
Стаття 76.

           Сесія ради протоколюється. Ведення протоколу сесії ради здійснює секретар сесії. Відповідальним за своєчасне подання протоколу на підпис голові або заступнику голови ради є начальник організаційного відділу  виконавчого апарату  районної ради.

Якщо сесія триває кілька днів, протоколи за кожний день складаються окремо.

Стаття 77.

           У протоколі сесії ради зазначаються: дата, час і місце проведення сесії, кількість депутатів, присутніх на засіданні, головуючий, секретаріат, лічильна комісія, питання порядку денного, внесені на розгляд; регламент сесії, прізвища головуючого і виступаючих на засіданні; повні результати голосування і прийняті рішення. До протоколу додається список присутніх на засіданні з числа запрошених.
 
Стаття 78.

  1. Сесія ради стенографується. Запис стенограми сесії здійснює організаційний відділ районної ради. Стенограма повинна повністю відбивати хід обговорення, містити інформацію про день, час, місце проведення засідання, порядок денний засідання, прізвище головуючого на засіданні. Контроль за правильністю тексту стенограми покладається на постійну комісію з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, забезпечення законності і правопорядку та зв'язків із засобами масової інформації.
 
Стаття 79.
 
         Організаційний відділ виконавчого апарату  районної ради забезпечує наявність в протоколі таких документів і даних:

-         дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів та

запрошених;

-   рішення ради;

-   матеріали, що є підставою для прийнятих рішень;

-   результати голосування;

-   тексти не виголошених виступів за бажанням депутатів;

-   письмові запити депутатів і рішення по них.
 
Стаття 80.
          Протокол ради оформляється  організаційним відділом  виконавчого апарату  районної ради.
 Стаття 81.
 
         Оригінали протоколів протягом скликання знаходяться в  організаційному відділі  виконавчого апарату  районної ради і у відповідності з встановленим порядком передаються до Державного архіву.
 
Стаття 82.
  1. Організаційний відділ виконавчого апарату  районної ради забезпечує  інформування зацікавлених осіб стосовно прийнятих  районною радою   рішень.
 
Стаття 83.
 
         Стенограма,  оформлені  у встановленому порядку рішення і протокол засідання ради є  офіційними документами, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішення радою.
Стаття 84.
 
         Депутати ради забезпечуються проектами рішень та довідковими матеріалами сесії. Стенограми, протоколи засідань  районної ради надаються депутатам організаційним відділом  виконавчого апарату ради після відповідного запиту.
  
Розділ IV.  АКТИ РАДИ.
 
Глава 1.  Підготовка та розгляд актів ради.
 
Стаття 85.
 
         Правотворчу ініціативу у раді мають голова ради, заступник голови ради, президія, постійні комісії, депутати, голова  райдержадміністрації.
 
Стаття 86.

           Акти ради повинні відображати волю та інтереси територіальної громади,  бути законними  та обґрунтованими, нести в собі практичну життєву необхідність, прийматися колегіально і гласно.
 
Стаття 87.
 
         Проекти рішень ради готуються органами ради та депутатами, районною державною адміністрацією. До  підготовки проекту рішення ради можуть бути залучені спеціалісти та фахівці з даного питання.

Підготовка та розгляд проектів рішень районної ради, що містять ознаки регуляторних актів здійснюється у відповідності до порядку встановленого чинним законодавством.

Стаття 88.
 
         Проекти рішень ради готуються відповідно до вимог "Єдиної державної системи діловодства" і включають в себе наступні реквізити:

-   назву;

-   преамбулу (якщо того вимагає текст документа);

-   зміст (розділи, глава, статті, пункти, підпункти);

-   авторів документа;

-         авторів узгодження;

-         пояснювальну записку (у разі потреби).
 
Стаття 89.

           Ініціатори проектів, в тому числі і альтернативних, можуть брати участь у всіх стадіях їх обговорення в постійних комісіях, робочих групах, у спеціально створених підготовчих комісіях, виступати з доповідями і співдоповідями на сесії ради.

  Стаття 90.
 
1. З урахуванням висновків постійних комісій, тимчасових спеціальних комісій чи робочих груп, яким доручалося розглянути проект рішення, рада може:

-         прийняти рішення;

-         повернути на доопрацювання;

-         направити проект на експертизу;

-         перенести розгляд на наступне засідання ради;

-         відхилити проект з зазначенням причини.

2. Неякісно підготовлені проекти рішень ради і супутні матеріали до розгляду не приймаються.

  Глава 2. Розгляд і затвердження програми

соціально-економічного розвитку та районного бюджету.
 
Стаття 91.

           Програма соціально-економічного розвитку району, районний бюджет та звіти про їх виконання  затверджуються радою.

         Проекти районних програм без фінансового обґрунтування та пояснювальної записки районною радою не приймаються.

  Стаття 92.
 
1. Згідно Бюджетного Кодексу України після схвалення Кабінетом Міністрів України проекту Закону про Державний бюджет України Міністерство фінансів України доводить районним державним адміністраціям розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методику їх визначення та інші показники, необхідні для складання проектів обласних бюджетів, а також пропозиції щодо форми проекту рішення про районний бюджет (типова форма рішення).

2. У тижневий термін після ухвалення Закону про Державний бюджет України в другому читанні Кабінет Міністрів України доводить місцевим державним адміністраціям положення та показники міжбюджетних відносин (обсяги міжбюджетних трансфертів для районного бюджету і текстові статті, що визначають особливості міжбюджетних відносин на наступний бюджетний період), які були проголосовані Верховною Радою України при прийнятті проекту Закону про Державний бюджет України в другому читанні.

3. На підставі інформації, отриманої відповідно до частин п'ятої, восьмої статті 75 Бюджетного Кодексу України місцеві державні адміністрації та виконавчі органи відповідних рад готують проекти рішень про відповідні місцеві бюджети.
 
Стаття 93.

  1. Відповідно до частини восьмої та дев'ятої статті 75 Бюджетного Кодексу України  районна рада при затвердженні районного бюджету повинна врахувати обсяги міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для формування місцевих бюджетів, що були затверджені Верховною Радою України при прийнятті проекту Закону про Державний бюджет України у другому читанні.

2. Районний бюджет на наступний бюджетний період затверджується рішенням  районної ради не пізніше ніж у двотижневий термін після офіційного опублікування Закону про Державний бюджет України.
  
Стаття 94.
 
1. Проект рішення про районний бюджет перед його розглядом на сесії ради схвалюється районною державною адміністрацією. Разом з ним подається пояснювальна записка проекту рішення, в якій повинна міститись:

- інформація про соціально-економічний стан  Козельщинського району   і прогноз  розвитку на наступний бюджетний період, які покладено в основу проекту районного бюджету;

- оцінка надходжень доходів з урахуванням втрат доходів у результаті наданих  радою податкових пільг;

- пояснення до основних положень проекту рішення про районний бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків щодо функцій та програм;

-  обґрунтування надання субвенцій на виконання інвестиційних проектів;

- інформація про хід виконання районного бюджету у поточному бюджетному періоді;

- пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту районного бюджету (подаються до постійної комісії ради з питань бюджету, фінансів і цін та малого і середнього бізнесу);

- інші матеріали, обсяг і форму яких визначає районна державна адміністрація чи виконавчий орган  районної ради.

1.     Рішенням про районний бюджет визначаються:

- загальна сума доходів і видатків (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), а також з розподілом видатків на поточні і капітальні;

- граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) районного  бюджету в наступному бюджетному періоді і боргу місцевого самоврядування на кінець наступного бюджетного періоду; повноваження щодо надання гарантій місцевого самоврядування, а також розміри цих гарантій з урахуванням положень статті 17 Бюджетного Кодексу України;

- бюджетні призначення головним розпорядникам коштів за бюджетною класифікацією;

-         доходи бюджету за бюджетною класифікацією;

-         бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів;

- додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету.

3. Перелік захищених статей районного бюджету визначається відповідно до статті 55 Бюджетного Кодексу України.
 
Стаття 95.

         Постійні комісії не пізніше ніж за 3 дні до розгляду на сесії повідомляють голову ради про свої пропозиції та зауваження до проектів.
 
Стаття 96.
 
1. Рішення про внесення змін до рішення про районний бюджет ухвалюється районною радою за поданням офіційного висновку  фінансового управління  райдержадміністрації про перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду районного бюджету. Факт перевиконання доходної частини загального фонду районного бюджету визначається на підставі офіційних висновків   фінансового управління  райдержадміністрації за підсумками двох кварталів при перевищенні доходів загального фонду районного бюджету, врахованих у розписі районного бюджету на відповідний період більше, ніж на 5 відсотків. Факт недоотримання доходів загального фонду районного бюджету визначається на підставі офіційних висновків  фінансового управління  райдержадміністрації за підсумками квартального звіту при недоотриманні доходів загального фонду районного бюджету, врахованих у розписі районного бюджету на відповідний період, більше ніж на 5 відсотків.

2. Рішення про внесення змін до рішення про районний бюджет можуть бути  також ухвалені радою у  разі настання інших випадків, передбачених Бюджетним Кодексом України.
 
Стаття 97.

          Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято відповідне рішення про районний бюджет, районна державна адміністрація має  право здійснювати витрати з районного бюджету лише на цілі, які визначені у рішенні про районний бюджет на попередній бюджетний період. При цьому щомісячні видатки не можуть перевищувати 1/12 обсягу видатків, визначених рішенням ради про бюджет на попередній бюджетний період, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 15 та частиною четвертою статті 23 Бюджетного Кодексу України. До прийняття рішення про районний бюджет на поточний бюджетний період провадити капітальні видатки забороняється.
 
Стаття 98.

           Квартальний та річний звіти про виконання районного бюджету подаються до ради районною державною адміністрацією у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду. Перевірка звіту здійснюється  постійною комісією ради з питань регіональної політики, бюджету, фінансів і цін  та управління спільною власністю територіальних громад,  після чого рада затверджує звіт про виконання бюджету або приймає  інше рішення з цього приводу.

  Стаття  99.

           Рада у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства здійснює:

-         контроль за виконанням рішення ради  про бюджет;

-   інші повноваження, передбачені Бюджетним Кодексом України та Законом про Державний бюджет України.
 
Стаття 100.

           Організацію виконання здійснює:

-         програми соціально-економічного розвитку району -  управління економіки  райдержадміністрації;

-         районного бюджету –   фінансове управління  райдержадміністрації;

-         цільових програм з інших питань – відповідні управління  та відділи райдержадміністрації.

      Контроль за виконанням програми соціально-економічного розвитку  району та районного бюджету, цільових програм з інших питань здійснює рада.
 
Глава 3. Запровадження рішень в дію.
 
Стаття 101.
1. Рішення набуває чинності з моменту прийняття його радою та підписання головою ради, якщо нею не встановлений інший термін введення рішення в дію, і діє протягом терміну, зазначеного у рішенні.

2. Рішення нормативно-правового характеру набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення, якщо в його тексті не визначено інший строк введення цього рішення у дію.

         Рішення ради не пізніше 10 днів після його прийняття направляються адресатам.

  Стаття 102.
 
         Рішення ради, прийняті в межах її повноваження, обов'язкові  для виконання відділами, управліннями  райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, громадянами району.

  Стаття 103.
 
         Запропоновані в рішеннях ради пропозиції та рекомендації на адресу розташованих на території району підприємств, установ та організацій всіх форм  власності повинні бути розглянуті їхніми керівниками, а результати розгляду повідомлені раді в  зазначений у рішенні термін.
 
Стаття 104.
 
         Організація виконання рішень ради забезпечується органами та особами, зазначеними у рішеннях.

  Стаття 105.

           Контроль за виконанням рішень здійснюють постійні комісії ради та особи, зазначені у рішенні.

  Стаття 106.
 
         Рішення ради з процедурних питань оформляються протокольно.
 
Стаття 107.

           Рішення ради з зазначеним в ньому терміном дії є чинним нормативним правовим актом до його призупинення чи скасування.
 
V. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ  РАДИ.
 
Глава 1.  Депутати ради.
 
Стаття 108.

         Повноваження депутата ради починаються з дня відкриття першої сесії ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів  районною територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання.

            У разі коли  депутат,  який  обирався  в  багатомандатному окрузі,  достроково  припинив  повноваження  або його повноваження достроково  припинені  на  підставах  і  в  порядку,  передбачених  Конституцією   України  і  законами  України,   за рішенням   територіальної   виборчої   комісії  обраним  депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати у виборчому списку  місцевої  організації партії (блоку).  Якщо черговість для отримання депутатського  мандата  вичерпана,  депутатський  мандат залишається  вакантним  до  проведення  чергових  або позачергових виборів. Повноваження депутата можуть бути достроково припинені у випадках, передбачених законом.
 
Стаття 109.

           Депутати ради здійснюють свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.
 Стаття 110.
  1. На час сесій, засідань постійних комісій, здійснення депутатських повноважень та в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків.

2. На час сесій ради, засідань постійних та інших комісій, органів рад, а також для здійснення депутатських повноважень в інших випадках, передбачених законом, депутату відшкодовується середній заробіток за основним місцем роботи та інші витрати, пов’язані з депутатською діяльністю.
 Стаття 111.
           Депутат ради має право:

1.     Обирати і бути обраним до органів  районної ради.

2.     Офіційно представляти виборців у раді та її органах.

3.     Вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю.

4.     Пропонувати питання та вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті.

5.     Брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні і вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них.

6.     Висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою та порушити питання про розпуск органів, утворених радою та звільнення цих посадових осіб.

7.     Оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, пропозиції громадян або їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення.

8.     Ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах засідань ради та її органів до їх опублікування.

 Депутат ради користується і іншими правами згідно з діючим законодавством та цього Регламенту.
 
 Стаття 112.
           Депутат ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на сесіях ради, засіданнях постійних та інших комісій, до складу яких він входить.

Депутат ради, який не входить до складу відповідних комісій ради, може брати участь у їх роботі з правом дорадчого голосу.
 
Стаття 113.
         Депутат ради за дорученням ради або постійної комісії, до складу якої його обрано, бере безпосередню участь у підготовці питань для розгляду на сесіях ради та засіданнях постійної комісії.

Депутат ради зобов'язаний бути присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органах ради, до складу яких він входить.

Рада має право заслуховувати звіти депутата про виконання рішень ради на пленарних засіданнях.

  Стаття 114.
           У разі неможливості бути присутнім на пленарному засіданні ради, засіданнях постійної комісії та інших органах ради, до складу яких він входить, депутат письмово або усно, з зазначенням причин, повідомляє заздалегідь про це особу, яка очолює відповідний орган  районної ради.

  Стаття 115.
           У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання депутатом без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, рада може звернутися до територіальної виборчої комісії з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку. Рішення по пропозиції щодо відкликання депутата  приймається на пленарному засіданні ради більшістю голосів від загального складу ради таємним голосуванням.
 
Стаття 116.
          Депутат ради має право порушувати в раді та постійних комісіях питання про необхідність проведення перевірок  районної  державної адміністрації в частині повноважень, делегованих їй радою, а також за дорученням ради або її органів брати участь у перевірках виконання рішень ради та вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівниками підприємств, установ і організацій, які перевіряються, незалежно від форм власності, та порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення.

  Глава 2.  Депутатські групи, фракції.
  Стаття 117.
          Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи. Депутати ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата ради.

  Стаття 118.
           Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з п'яти депутатів. Депутатська група реєструється на пленарному засіданні ради за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

Список членів депутатської групи та депутатів, які уповноважені представляти групу, після реєстрації поширюється серед депутатів ради, як і послідуючі зміни у складі депутатської групи.

Діяльність депутатської групи припиняється у випадках, передбачених діючим законодавством.

Стаття 119.
 
         Депутати ради на основі єдності поглядів або партійного членства, згідно Закону України “Про політичні партії в Україні”, можуть об'єднуватися у депутатські фракції з чисельністю не менше п'яти депутатів. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.

Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією.

Рішення про об'єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів ради головуючим на пленарному засіданні ради з обов'язковим наданням депутатам списку утвореної фракції та довідки про реєстрацію відповідного осередку партії управлінням юстиції.

Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, фракцій, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність. Керівник групи чи фракції є членом президії  районної ради.

Стаття 120.
  Депутат ради може входити до складу або однієї депутатської групи, або однієї фракції.

Депутатські групи, які зареєстровані на пленарному засіданні ради та фракції депутатів, рішення про об'єднання яких доведено до відома депутатів ради, здійснюють свої права, передбачені діючим законодавством.
     
Глава 3. Розгляд депутатських звернень, запитів і запитань.

Стаття 121.

1.                Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

         Вони зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене депутатом питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніше як у місячний строк.

         Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуте у встановлений строк, депутату зобов'язані письмово повідомити поро це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.
 

2.                Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що йому повинні повідомити завчасно, але не пізніш як за п'ять календарних днів.

         Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення, він має право внести на сесію  районної ради депутатський запит.
 
 
Стаття 122.
 
         Депутати ради відповідно до статті 49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та статті 21 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад " мають право депутатського запиту.
 
Стаття 123.
 
         Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата ради до посадових осіб ради і її органів, сільського, селищного, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які  розташовані або зареєстровані на відповідній території, а також до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.
 
Стаття 124.
 
Депутатський запит  може бути внесений депутатом ради або групою депутатів попередньо, або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні ради.

Рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата ради.
 
Стаття 125.
 
         Рада приймає рішення про доцільність направлення депутатського запиту відповідному органу або посадовій особі, до яких його звернуто.
 
Стаття 126.
 
         Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані дати офіційну письмову відповідь на нього не пізніш як у 15-денний термін з дня його одержання або інший термін, встановлений радою. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений термін, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити про це голову  районної ради та депутата, який вніс запит, і запропонувати інший термін, який не повинен перевищувати місяць після одержання запиту.
 
Стаття 127.
 
         За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на ньому наполягає не менш однієї чверті присутніх на засіданні депутатів ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає рішення.
 
Стаття 128.
 
         Кожен депутат після оголошення відповіді на його депутатський запит має право виступити з реплікою і дати оцінку відповіді. Час на такий виступ не повинен перевищувати 5 хвилин.
 
Стаття 129.
 
         Для розгляду відповіді на депутатський запит секретаріат ради запрошує на пленарне засідання посадових осіб, до яких було звернуто запит. Присутність на пленарному засіданні ради таких осіб  є  обов'язковою.
 
Стаття 130.
 
         Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.
  

Глава 4. Постійні та тимчасові комісії ради.
 
Стаття 131.

           Повноваження постійних комісій ради визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Положенням про постійні комісії, яке затверджується радою.
 
Стаття 132.
 
1. Рада утворює і обирає постійні комісії у складі голови і членів комісії. Кількісний склад кожної комісії визначається радою. Депутат може бути членом лише однієї постійної комісії і  має право на перехід в іншу комісію протягом скликання.

2. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова, заступник голови ради та керівник секретаріату виконавчого апарату ради.

3. Кандидатури для обрання голів постійних комісій вносяться головою  районної ради  з урахуванням пропозицій депутатів, які виявили бажання працювати у відповідній комісії.

4. Про утворення та обрання постійних комісій в складі голови і її членів рада приймає відповідні рішення.

5. Заступники голів постійних комісій, їх секретарі обираються на організаційних засіданнях постійних комісій, про що приймається відповідне рішення.

6. У разі незадовільного виконання своїх обов'язків головою постійної комісії на вимогу 2/3 членів комісії або голови  районної ради ставиться питання про переобрання голови комісії.
 
Стаття 133.
 
1.     Постійні комісії:

- працюють за своїми планами, які складаються на рік і затверджуються на їх засіданнях. За дорученням ради,  голови або його заступника, за власною ініціативою до плану роботи комісій включаються питання попереднього розгляду проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звітів про виконання програм і бюджету, про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради;

- беруть участь у розробці заходів щодо реалізації наказів виборців, сприяють реалізації їх виконання;

- попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження обласною радою, готують висновки з цих питань;

- здійснюють контроль за виконанням рішень ради, надають за результатами перевірки рекомендації на розгляд виконавців, а в необхідних випадках - на розгляд ради;

- здійснюють контроль за виконанням делегованих районній державній адміністрації повноважень.

2. Постійні комісії мають право ініціювати скликання сесії, розробляють проекти рішень ради, готують висновки з цих питань, їх представники виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

3. Засідання постійної комісії скликаються її головою, заступником або за ініціативою більшості членів комісії в міру необхідності, але не менше одного разу у квартал, на якому, як правило, розглядається не більше двох вузлових питань. За результатами засідань готуються висновки і рекомендації. Вони підлягають обов'язковому розгляду підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у  встановлений ними термін, але не пізніше тридцяти днів.
 
Стаття 134.
 
1. Тимчасові контрольні комісії є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закрито. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради.

5. У засіданнях тимчасових контрольних комісій мають право брати участь голова  районної ради, його заступник, голови постійних комісій, керівник секретаріату виконавчого апарату.

 

Глава 5.  Голова  районної ради.
 
Стаття 135.
 
         1. Голова  районної ради обирається радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням.

         2. Голова ради виконує свої обов'язки до обрання голови ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до законодавства України.

Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у т.ч. на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

         3. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування.

4. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради.

5. Голова  районної ради у межах своїх повноважень видає розпорядження
 

Глава 6.  Заступник голови  районної ради.
 
Стаття 136.
 
         1. Заступник голови  районної ради обирається радою у межах строку її повноважень з числа депутатів ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до обрання заступника голови ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

         2. Заступник голови ради може бути достроково звільнений з посади за рішенням ради, яке приймається шляхом таємного голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

         3. Заступник голови ради в разі відсутності голови ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин здійснює повноваження голови ради.

4. Заступник голови ради працює у раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Регламентом для голови ради

 
Глава 7. Президія  районної ради.

  Стаття 137.
 
1. Рада може утворити президію ради. Президія є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

         2. До складу президії ради входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.

         Президія ради діє на основі Положення про неї, що затверджується радою.

3. Засідання президії з питань, що вносяться на розгляд сесії, скликається, як правило, не пізніше, ніж за два дні до пленарного засідання ради.

  
Глава 8.  Виконавчий апарат ради.
 
Стаття 138.
 
         Виконавчий апарат ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, іншими законами.
 
Стаття 139.

           Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню відповідною радою взаємодії і зв'язків з територіальними, місцевими органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

 
Стаття 140.
 
         Виконавчий апарат  районної ради утворюється радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови.

 
V1. ЗДІЙСНЕННЯ  РАДОЮ ТА ЇЇ ОРГАНАМИ

КОНТРОЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ.
 
Стаття 141.

   1.  Районна рада на своєму пленарному засіданні щорічно заслуховує звіт голови  районної  державної адміністрації про виконання програми економічного і соціального розвитку району, районного бюджету, а також про здійснення делегованих радою повноважень.

2. Щорічний звіт голови  райдержадміністрації з цих питань попередньо розглядається постійними комісіями ради, а також поширюється разом з іншими проектами документів серед депутатів. За підсумками обговорення звіту рада приймає рішення.
 
Стаття 142.
 
         Рада встановлює постійний контроль за своєчасним реагуванням з боку виконавчої влади на запити депутатів, їх критичні зауваження та пропозиції.
 

Стаття 143.

           Постійні комісії  районної ради здійснюють свої контрольні функції за впровадженням в життя рішень ради згідно з цим Регламентом та законодавством України

Стаття 144.
 
         Депутат  районної ради має право порушувати в раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок в межах компетенції ради діяльності розташованих на її території підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, а також державних органів і об'єднань громадян. За дорученням ради або її органу, голови ради, його заступника, а також за власною ініціативою депутат може брати участь у перевірках, що проводяться за їх рішенням.

 
VII.  ЧИННІСТЬ РЕГЛАМЕНТУ.
 
Глава 1. Прийняття та зміна Регламенту.

Стаття 145.
 
1. Регламент визначає організацію та порядок діяльності ради та її органів.

2. Процедурні питання, неурегульовані законом чи Регламентом вирішуються радою, виходячи із необхідності реалізації у повному обсязі прав депутатів при їх рівній відповідальності перед виборцями.

3. Регламент ради є обов'язковим для виконання радою та її органами, а також в межах повноважень ради для підприємств, організацій і установ, розташованих на  території ради.

4. Регламент, а також зміни та доповнення до нього, приймаються радою більшістю голосів від загального складу ради і набувають чинності з моменту їх прийняття та підпису головою ради рішення про Регламент.

5. Зміни та доповнення можуть бути внесені до Регламенту за ініціативою голови ради, його заступника, постійних комісій ради, депутатських груп, фракцій, депутатів.

6. Зміна Регламенту стає постійною нормою і вноситься до основного тексту після затвердження на сесії.

7. Регламент діє до прийняття та затвердження Регламенту сесією нового скликання. 
 

  Глава 2.  Порядок припинення дії  Регламенту.
 
Стаття 146.
 
         Чинність Регламенту або його окремих положень може бути призупинена чи припинена у зв'язку з невідповідністю прийнятим законам України чи за рішенням ради.

 
 

 
 
 

 

ЗМІСТ
 
 
 
Назва розділу

 

 

 

Статті

 

РОЗДІЛ І.

         Загальні положення

 

 

ст.1 – ст.7

РОЗДІЛ ІІ.

         Організація роботи  ради

 

 

ст.8 – ст.27

РОЗДІЛ ІІІ

         Пленарні засідання ради

 

 

ст28 – ст.84

РОЗДІЛ IV.

         Акти ради

 

 

ст.85 – ст.107

РОЗДІЛ V.

         Депутати, посадові особи та органи ради

 

 

ст.108 - ст.140

РОЗДІЛ VI.

         Здійснення  радою та її органами контрольних функцій та повноважень

 

 

 

ст.141 – ст.144

РОЗДІЛ VII.

          Чинність регламенту

 

 

 

ст.145 - ст.146